Rəsmi / Qanunvericilik / Heydər Əliyev Fondunda / Təhsil Nazirliyində / Pedaqoji yazılar / Müsahibələr / İdman / Elanlar / Arxiv
Pedaqoji yazılar

Əvvəlki illər:

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2016-cı ilin pedaqoji yazıları

İnformatikanın tədrisində LOGO proqramlaşdırma dilindən istifadə

Milli Kurikulum fizika müəllimlərindən nə tələb edir?

Tarix və fizika fənləri arasında fənlərarası əlaqə təcrübəsindən

Ədəbiyyat dərslərini necə görürəm?

Keyfiyyətli təhsil və müəllimin vəzifəsi

Tarixin tədrisində diferensiallaşdırma və fərdiləşdirmə

İngilis dilindən dərs nümunəsi

Riyaziyyatdan dərs nümunəsi

Tədris oyunları təfəkkürün fəaliyyətini sürətləndirir

Azərbaycan dili dərslərində vətənpərvərlik hissinin aşılanması

Pedaqoji innovasiyalardan istifadə dövrün tələbidir

Riyaziyyatdan dərs nümunəsi

Tarix dərslərində İKT-dən istifadə təcrübəsindən

İnformatikanın tədrisində LOGO proqramlaşdırma dilindən istifadə

Fənn üzrə yarışmaların tədrisdə rolu

Tarix və rus dili fənləri arasında fənlərarası əlaqə təcrübəsindən

Ən yaxşı müəllimin dərs nümunəsi

Fiziki tərbiyədən dərs nümunəsi

Fasilitasiyanın prinsipləri

Tarix fənninin tədrisinə dair bəzi məsələlər

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlimin səmərəli təşkilində idarəetmə və pedaqoji ünsiyyətin rolu

Fəal-interaktiv təlimin üstünlükləri

Müəllim hazırlığı: məqsədlərimiz, strateji hədəflərimiz

Kimyanın həyatla əlaqəsini göstərən dərs nümunəsi

Biologiyadan dərs nümunəsi

Hamlet və Kefli İskəndər oxşar və fərqli cəhətləri ilə ingilis dili dərsində

“Öyrənməyi öyrətmək” prinsipi ilə

Müasir dərs, onun əsas meyarları və tələbləri

Fizikadan dərs nümunəsi

Şagirdlərdə kimya fənninə marağı necə artırmaq olar?

Yeni kurikulum və fizika

Riyaziyyatdan dərs nümunəsi

Azərbaycan dilindən dərs nümunəsi

Öyrənmə prosesində əlverişli mühitin rolu

Məhəmməd Füzulinin “Səhhət və Mərəz” əsərinin təhlilində fəal təlim metodlarından istifadə

Böyük tədqiqatlara gedən yol düzgün qurulmuş motivasiyadan başlayır

İbtidai siniflərdə uşaqlara fərdi yanaşma

Gənclərin vətəndaş kimi formalaşmasında çağırışaqədərki hazırlıq fənninin rolu

Şagirdlərin texnologiyaya olan marağından dərsdə istifadə

Gənc nəslin yetişməsində vətənpərvərlik tərbiyəsinin rolu

Tarixin tədrisində yeniliklər

İngilis dilindən dərs nümunəsi

“İnsan və kompüter” layihəsi

Hava şarları. Havada uçmanın inkişaf tarixi. Tətbiqləri

Şagirdlərin fizikadan diaqnostik qiymətləndirilməsi

Ən yaxşı müəllimin dərs nümunəsi

Tarix fənnindən dərs nümunəsi

Riyaziyyatın tədris üsullarının modernləşdirilməsi

Tariximizi dərindən öyrətməyə çalışıram

Yaradıcı işləmək zamanın tələbidir

Müasir zamanla ayaqlaşmaq üçün müəllim nələri bilməli və etməlidir

Ədəbi əsərlərin təhlili tənqidi təfəkkürün inkişaf vasitəsi kimi

Tarix dərslərində illüstrasiya

Düşüncəni ona sevdir, şagirdin alim olsun

Yeni pedaqoji təfəkkürün tələb etdiyi kimi

Mütəhərrik oyunlar fiziki və zehni inkişaf vasitəsi kimi

Tarix dərslərində motivasiya mərhələsi

Tədrisin keyfiyyəti müəllimin metodik ustalığından birbaşa asılıdır

Təlimdə illüstrasiyalar təfəkkürün stimulyatoru rolunda

Pedaqoji düşüncələr

Müasir dərsi qurarkən nələrə diqqət edilməli?

Mənim yolum

Metodika

İnformatikanın tədrisində LOGO proqramlaşdırma dilindən istifadə

Metodika

Metodika

Ekoloji təhsil və tərbiyə sahəsində innovativ təlim metodlarının tətbiqi

İnformatikadan dərs nümunəsi

Metodika

Ali məktəblərdə dərsliklərlə bağlı vəziyyət necədir?

Ən yaxşı müəllimin dərs nümunəsi

Müəllim-şagird münasibətləri səmimilik və sevgi üzərində qurulmalıdır

Yeni Azərbaycan dili dərsliklərinin mühüm məsələsi

Metodika

Dərslərimdə innovativ metodlara geniş yer verirəm

Tapmacalardan istifadə edirəm

Ən yaxşı müəllimin dərs nümunəsi

Metodika

yuxarı ⤴