Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Ana səhifə Seçilmişlərə əlavə et Bizə yazın

 

ARXİV

6 İyul 2012 - №26

 

Yeni nəşrlər

Azərbaycanın təhsil tarixinə mükəmməl elmi-politoloji baxış

 

"Azərbaycan təhsili, məktəbləri sona çatmış XX əsrdə çox böyük nailiyyətlər əldə edib. Əsrin əvvəllərində Azərbaycanın mütəfəkkir şəxsləri, maarifçiləri, ziyalıları, müəllimləri xalqımızı savadsızlıqdan, ətalətdən çıxarmaq, maarifləndirmək, təhsili inkişaf etdirmək üçün bir çox işlər görmüşlər. Əgər Azərbaycan Respublikasının təhsil tarixi yazılsa, - bu tarix yazılmalıdır, -  şübhəsiz ki, hər mərhələdə görülən işlər orada əksini tapacaq və tapmalıdır". 

Heydər ƏLİYEV 

Bəşər sivilizasiyasına böyuk töhfələr bəxş etmiş Azərbaycan xalqı özünün zəngin maarifçilik ənənələri, pedaqoji fikir tarixi ilə qürur duyur. Müsəlman Şərqini əhatə edən böyük coğrafi-siyasi məkan üzrə ilk demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlətin məhz Azərbaycanda elan edilməsi, ilk operanın, mütərəqqi ruhlu mətbuatın, Avropa tipli universitetin respublikamızda yaranması hər birimizin milli iftixar yeridir.  

Ötən əsrin əvvəllərindən çoxsaylı nailiyyətləri ilə tarixdə yenilikçi statusunu sabitləşdirən Azərbaycanın qabaqcıl mövqeyi maarifçilik hərəkatının - təhsilin zəngin milli ənənə və müasirliyin uğurlu sintezi əsasında inkişafı sahəsində də özünü qoruyur. Əsrlər boyu müxtəlif təkamül və inkişaf mərhələlərindən keçərək cilalanan bu ənənələr respublikada pedaqoji təhsilin inkişafına layiqli töhfələr vermiş, cəmiyyətdə sayılıb-seçilən intellekt mərkəzlərinin formalaşmasını, adları tarixə qızıl hərflərlə yazılmış dəyərli ziyalılar nəslinin yetişməsini təmin etmişdir.

Milli təhsil sisteminin inkişaf tarixi, müxtəlif mərhələlər üzrə keçdiyi keşməkeşli, çətin yolun uğurları o qədər maraqlı və çoxşaxəlidir ki, bu prosesə hər bir müəllif baxışı yeni həqiqətlərə parlaq işıq salmaqla yanaşı, tərəqqiyə xidmət edən təkliflərə, ideyalara, mülahizələrə yol açır. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından ötən 20 ildən artıq müddətdə respublikada təhsilin inkişaf perspektivlərinə, uğur və problemlərinə həsr olunmuş onlarla kitab və monoqrafiyanın, elmi məqalənin qələmə alınması da bu fundamental sahənin milli inkişafdakı müstəsna rolu ilə şərtlənir. Hər bir elmi yanaşma milli təhsilin optimal inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, problemlərinin həlli ilə bağlı maraqlı yanaşmaları aşkara çıxarır.

Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri, əməkdar elm xadimi, professor Misir Mərdanovun 2011-cı ildə "Təhsil" nəşriyyatında nəfis tərtibatla çapdan çıxmış üçcildlik "Azərbaycan təhsil tarixi" kitabı milli təhsil sisteminin tarixi inkişaf yolunun sanballı salnaməsi olmaqla yanaşı, əhatə dairəsinə, ideya məzmununa, təhsil problemlərinə analitik və rasional yanaşma üslubuna görə diqqəti çəkən əsərlərdəndir. İndiyə qədər pedaqoji fikir tariximizin bir çox tanınmış simaları təhsilin ayrı-ayrı mərhələlərini araşdırma predmetinə çevirsələr də, ilk dəfə olaraq məhz bu çoxcildlikdə milli təhsil tarixi əhatəli və sistemli şəkildə oxuculara təqdim olunur. Əsər ideya dəyəri ilə indiyə qədər təhsil mövzusuna həsr olunmuş bir sıra nəşrlərdən müsbət mənada fərqlənir, müəllifinin zəngin təcrübəsini, iş prosesində qarşılaşdığı suallarla bağlı gərgin tədqiqatlarını, bu və digər problemlərə elmi yanaşmalarını nümayiş etdirir.

Elmi-praktik əhəmiyyəti, faktoloji zənginliyi, mövcud problemlərə, çatışmazlıqlara obyektiv münasibəti, təhsilin inkişafının milli modelinin əsaslandırılması kimi mütərəqqi cəhətləri ilə maraq doğuran fundamental tədqiqat əsərində milli maarifçilik hərəkatının keçmişinə, bügününə və gələcəyinə konseptual əsasda nəzər salınmışdır. Müəllifin təhsil sisteminin uğurlarına, problemlərinə obyektiv yanaşması, onları açıq demək, optimal həlli yollarını göstərmək mövqeyi tutması ilk baxışdan diqqəti çəkir. Müxtəlif elmi məqalələrində, çıxışlarında, bir sıra kitablarında toxunduğu məsələlərin konseptual ümumiləşdirməsini aparan müəllif təhsillə bağlı çoxlu sayda yeni ideya və mülahizələri sistem halında, ardıcıllıqla araşdırma obyektinə çevirmiş, əhəmiyyətli təhlillərə, müqayisələrə yer ayırmışdır.

Çoxcildlik vasitəsilə oxucu fasiləsiz təhsilin bütün mərhələlərini pillə-pillə izləmək, bu mərhələlər arasındakı üzvi bağlılığı, qarşılıqlı əlaqəni öyrənmək, müqayisə əsasında real nəticələr çıxarmaq imkanı əldə edir. Görkəmli maarif fədailərinin, mütəfəkkirlərin, pedaqoqların həyatı, onların xalqın maariflənməsi yolunda, qeyri-bərabər mübarizədə göstərdikləri dözüm və cəsarət haqqında qısa oçerklər xüsusilə maraq doğurur. Bu baxımdan çoxcildliyi həm də təhsil tariximizin publisistik dillə qələmə alınmış ensiklopediyası adlandırmaq mümkündür. Müəllifin kitabda əksini tapmış təhsil islahatlarının fəal iştirakçısı olması əsərin həyatiliyini, gerçəkliyini müəyyən edən mühüm göstəricidir. Əsərin yazılmasında memuar janr çalarlarından da istifadə olunmuşdur.

Çoxcildlikdə verilən yeni materiallar, arxiv sənədləri, şəkillər, qədim məktəblərin tarixi ilə bağlı məlumatlar, Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin məzunlarının və bolşevik diktaturasının qurulması ərəfəsində yaşayıb-yaratmış 400-dən çox Azərbaycan ziyalısının adı toplanmış siyahı milli təhsil tariximizin təhrif edilmiş səhifələrinin bərpası baxımından  əhəmiyyətli sayıla bilər.

"Azərbaycan təhsil tarixi" əsərinin I cildi ən qədim dövrlərdən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutuna - 1920-ci ilin aprel işğalına qədər olan tarixi əhatə edir. Bu böyük zaman kəsiyində təhsilin keçdiyi yolun bütün mərhələləri - qədim məktəblərin, dini və dünyəvi təhsil ocaqlarının yaranması, ilk dərslik nümunələrinin meydana gəlməsi, ümumilikdə Azərbaycan xalqının milli mədəniyyət tarixində təhsilin yeri ardıcıllıqla, dolğun, əhatəli şəkildə göstərilmişdir. Müəllif I cildin ön sözündə haqlı olaraq qeyd edir ki, milli təhsil quruculuğunda tarixilik, varislik və müasirlik prinsipinə əsaslanmaqla, yəni ötən əsrlərdə xalqımızın təhsil sahəsində malik olduğu zəngin irsi, maarifçi ziyalıların və görkəmli şəxsiyyətlərin mütərəqqi ideya və fikirlərini öyrənməklə, onlardan müasir dövrün tələblərinə uyğun bəhrələnməklə böyük nailiyyətlər əldə etmək mümkündür.

Tədqiqat əsərinin hazırlanmasında tədqiqatçı alimlərin "Şərqdə təhsillə bağlı humanist, demokratik fikirlər Qərbdən xeyli əvvəl formalaşmış və inkişaf etmişdir" - fikri metodoloji əsas kimi götürülmüşdür. Kitabın "Qədim və orta əsrlərdə Azərbaycanda təhsil" adlanan I fəslində ilkin nişanələri Gəmiqaya, Oğlanqala, Kültəpə və Qobustandakı daş kitabələr üzərində günümüzədək gəlib çatan yazı və oxu mədəniyyətimizin keçdiyi tarixi yola nəzər salınır. Həmçinin qeyd olunur ki, böyük tarixə və zəngin mədəniyyətə malik olan, coğrafi cəhətdən türk-islam dünyasının mərkəzində yerləşən Azərbaycanın sakinləri hələ qədim zamanlardan yazı və oxu mədəniyyətinə sahib olmuşlar. Bu fəsildə oxuyuruq: "Miladdan əvvəl birinci minilliyin başlanğıcında Azərbaycan ərazisində yaşayan qədim tayfalardan olan Mannada elmin və təhsilin inkişafı üçün ən vacib şərt olan yazı mədəniyyəti mövcud idi. Tibb, astronomiya və həndəsəyə aid biliklər xüsusi gil lövhəciklərdə mixi yazı ilə (xüsusi heroqliflərlə) həkk olunurdu... Roma və yunan mənbələri Midiyada yazılı ədəbiyyatın və kitab mədəniyyətinin olmasından xəbər verir. E.ə. VI-V əsrlərdə yunan alimləri Midiya maqlarının təlimindən bəhrələnmişlər". Bu yurdun ziyalıları dövrün, ictimai həyatın xüsusiyyətlərinə uyğun təhsil ocaqları yaratmış, soydaşlarını inkişafa, tərəqqiyə, yüksək əxlaqa səsləmişlər. Əsərdə "Avesta"dan bəhs olunur, run, göytürk, ərəb əlifbalarının, IV əsrdə Qafqaz albanlarının 52 hərfdən ibarət əlifbasının yaranma tarixindən söz açılır. 

Müəllif Azərbaycanda ilk savad verən məktəblərin mövcudluğunu, VI-XIV əsrlərdə bu məktəblərin bütün dünyada məşhurlaşdığını, XVI-XVIII əsrlərdə Azərbaycan təhsilində milliləşmə meyillərinin inkişaf etdiyini yazır. İlk cildin "XIX əsrdə Azərbaycanda təhsil" adlanan fəslində isə XIX əsrdə ölkədə Avropa tipli təhsil sisteminin formalaşdığı vurğulanır. Müəllifin fikrincə, XIX əsrin əvvəllərindən Azərbaycanda xalq maarifi və məktəb işi sahəsində yeni mərhələnin başlanması ölkə gənclərinin həyatında əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb olmuş, çarizmin subyektiv məqsədlərindən asılı olmayaraq, xalq maarifi və məktəb sahəsində bir sıra pozitiv nəticələrə gətirib çıxarmışdır. II fəsildə həmçinin qeyd olunur ki, bu tarixi mərhələdə Çar Rusiyasındakı maarifçilik hərəkatının Azərbaycana təsiri də qabarıq duyulmuş, yeni məktəblərin, qəzaların, mədrəsələrin açılması istiqamətində ilk addımlar atılmışdır. Milli məktəb, milli dərslik, milli tərbiyə problemlərini həll etməyə qadir görkəmli ziyalıların yetişdiyini yazan professor Misir Mərdanov bu sırada Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mirzə Kazım bəy, Mirzə Şəfi Vazeh, Həsən bəy Zərdabi və digər şəxsiyyətlərin xidmətlərini ön plana çəkir. Eləcə də həmin dövrdə yetişən milli burjuaziya nümayəndələrinin, mesenatların, xüsusilə də Hacı Zeynalabdin Tağıyevin, Şəmsi Əsədullayevin, Murtuza Muxtarovun, Musa Nağıyevin, İsmayıl bəy Hacınskinin millətin maariflənməsi, savadlanması, mədəni və intellektual səviyyəsinin yüksəlməsi yolunda atdıqları əzmkar addımlardan, xeyriyyəçilik tədbirlərindən geniş söhbət açılır. 

Birinci cildin "XX əsrin əvvəllərində Azəbaycanda təhsil" adlanan III fəslində XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində ölkədə rus dilində orta və ali təhsil görmüş azərbaycanlı gənclərdən ibarət ziyalı təbəqəsinin formalaşması faktına xüsusi toxunulur. Bu fəsildə həmçinin Azərbaycanın onlarla görkəmli ziyalısının Avropanın, Türkiyənin, Rusiyanın ali təhsil müəssisələrində yüksək təhsil alması, yeni məktəblərin açılması, Azərbaycan müəllimlərinin ilk qurultayının keçirilməsi, qadınlar üçün dünyəvi məktəblərin açılması, ruhani mədrəsələri əleyhinə çağırışların güclənməsi və sair məsələlər barədə maraqlı faktlar yer almışdır.

Əsərin son fəsli Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təhsil sahəsindəki milli siyasətinin şərhinə həsr olunmuşdur. Müəllif konkret faktlar əsasında göstərir ki, müsəlman Şərqinin ilk demokratik, dünyəvi dövləti xalq maarifinin, elm və mədəniyyətin inkişafını milli dövlət siyasətinin təməl prinsiplərindən biri kimi ön plana çəkmiş, ilk aylardan təhsil sahəsində köklü islahatlara başlamışdır. Kitabda həmin dövrdə maarif işinin yüksək səviyyədə təşkili, tədris və teatr müəssisələrinin milliləşdirilməsi, yeni tədris müəssisələrinin açılması, orada dərs deyən müəllimlərin maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məsələlərinə də diqqət çəkilir. Xalq Maarifi Nazirliyinin yaradılması və fəaliyyəti, yeni məktəblərin, pedaqoji kursların açılması, müxtəlif dərsliklərin nəşri, azərbaycanlı gənclərin xaricə ali təhsil almağa göndərilməsi, xüsusilə də Bakı Dövlət Universitetinin açılması haqlı olaraq Cümhuriyyət hökumətinin bu sahədəki uğurlu fəaliyyəti kimi təqdim olunur.

"Azərbaycan təhsil tarixi" əsərinin II cildində ölkənin təhsil tarixinin 1920-1991-ci illəri əhatə edən dövrü tədqiq olunmuş, sovet hakimiyyəti illərində təhsil quruculuğunun spesifik cəhətləri, uğur və çatışmazlıqları elmi-politoloji  rakursda təhlil edilmişdir. Müəllif sovet təhsil sisteminə münasibətdə müəyyən  inkarçı və nihilist yanaşmanı düzgün saymayaraq bu qənaətini oxucu ilə bölüşür ki, keçmiş rejimin ideoloji buxovlarına, repressiyalarına, milli ruha qarşı total hücumlarına baxmayaraq, həmin dövrdə Azərbaycanın təhsil sistemi inkişaf etmiş, savadsızlıq aradan qaldırılmış, görkəmli ziyalılar nəsli formalaşmışdır. "Əks halda, 90-cı illərdə imperiya hakimiyyətinin təzyiqi bir az zəifləyən kimi zamanın diktə etdiyi təhsil siyasəti əsasında tərbiyə almış millətimizin indiki nəsli milli ruhla azadlıq mübarizəsinə qalxardımı? Əsla yox!", - deyə müəllif II cildin ön sözündə yazır.

Əsər Azərbaycanda 70 illik sovet təhsilinin obyektiv salnaməsini əks etdirməklə, ayrı-ayrı mərhələlərdə həyata keçirilən islahatlara obyektiv işıq salır. Kitabın II cildi "Azərbaycanda ümumi orta təhsilin inkişafı", "Azərbaycanda internat tipli təhsil müəssisələrinin, xüsusi məktəblərin təşəkkülü və inkişafı", "Azərbaycanda texniki peşə təhsilinin inkişafı", "Azərbaycanda orta ixtisas təhsilinin inkişafı", "Azərbaycanda ali təhsilin inkişafı" və "Azərbaycanda pedaqoji mətbuatın, elmi-pedaqoji kitabxananın, xalq maarifi muzeyinin təşəkkülü və inkişafı" adlı 6 fəsildən ibarətdir. Müvafiq fəsillərdə təhsilin ayrı-ayrı pillələrinin inkişaf tarixi, bu tarixi yaradan insanlar, həmin dövrün təhsillə bağlı mühüm dövlət sənədləri, pedaqoji mətbuat, elmi-pedaqoji kitabxana və Xalq Maarifi Muzeyi barədə dolğun məlumatlar əksini tapmışdır.

Professor Misir Mərdanov gərgin araşdırmalarının obyektiv yekunu olaraq Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulması ilə təhsil sistemində yeni bir mərhələnin başlandığını, məhz bu dövrdə kütləvi savadsızlığın aradan qaldırıldığını, orta, texniki, orta ixtisas, ali təhsil məktəblərinin geniş şəbəkəsinin,  kəndli gənclər məktəbinin formalaşdığını, klassik müsəlman təhsil müəssisələrinin - mədrəsələrin ləğv olunduğunu diqqətə çatdırır. Kitabda əlifba islahatlarının əhəmiyyətinə toxunulmaqla yanaşı, Stalin ideyalarının ötən əsrin 30-cu illərində təhsildə demokratik ənənələrin inkişafına ciddi zərbə vurduğu, saxta beynəlmiləlçiliyin aparıcı amilə çevrildiyi, təhsilin məzmununun tamamilə ideoloji prinsiplərə tabe etdirildiyi, kütləvi repressiyalar nəticəsində 80 minədək Azərbaycan ziyalısının məhv olunduğu təəssüflə qeyd olunur. Əsərdə 50-ci illərin sonu və 60-cı illər haqlı olaraq keçmiş SSRİ-nin həyatında "mülayimləşmə mərhələsi" kimi dəyərləndirilir, şəxsiyyətə pərəstişin tənqidinə, sosialist cəmiyyətinin potensial imkanlarına inamın stimullaşdırılmasına, pedaqoji işə yaradıcı proses kimi yanaşılmasına, məktəbin inkişafına, tədris prosesinin məzmun və formasının dəyişdirilməsinə xidmət edən sərəncamların, qərarların əhəmiyyətindən bəhs olunur.

Əsərdə ötən əsrin 60-cı illərinin sonunda ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbər gəlməsindən sonra milli təhsil sisteminin inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyduğu xüsusi vurğulanır. Kitabın ilk fəslində həmin dövrdə ulu öndərin təhsilin, elmin inkişafı sahəsində həyata keçirdiyi islahatlar, habelə bu sahənin inkişaf istiqamətləri dolğun şəkildə, konkret faktlar əsasında təhlil olunmuşdur. Müəllif yazır ki, Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə respublikada geniş məktəb quruculuğu işləri aparılmış, 1970-1980-ci illərdə 683,1 min şagird yerlik 1191 ümumtəhsil məktəb binası tikilib istifadəyə verilmişdir. Eyni zamanda ulu öndərin rəhbərliyi altında uşaq, yeniyetmə və gənclərin maraq və bacarıqlarının, intellektual səviyyələrinin, yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafı, yeni orta ixtisas və ali məktəblərin açılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdən geniş bəhs olunmuşdur.

Kitabın V fəslində 1969-1982-ci illərdə ulu öndər Heydər Əliyevin ali təhsilin sağlamlaşdırılması, keyfiyyətinin yüksəldilməsi, azərbaycanlı kadrların keçmiş ittifaqın nüfuzlu ali məktəblərinə təhsil almağa göndərilməsi məsələlərinə geniş toxunulmuşdur. Bu fəsildə yer almış belə bir fakt da maraq doğurur ki, ötən əsrin 70-80-ci illərində SSRİ-nin 50-dən artıq böyük şəhərinin 170-dən çox nüfuzlu ali məktəblərində respublikamız üçün zəruri ehtiyac duyulan 250-dən çox ixtisas üzrə minlərlə azərbaycanlı gənc təhsil almış, yüksəkixtisaslı kadr kimi formalaşmışdır. Bu fəsildə, həmçinin 1970-1975-ci illərdə Azərbaycanda 4 yeni ali məktəbin fəaliyyətə başladığı qeyd olunur, sovet dövründə respublikada pedaqoji kadrların ixtisaslarının artırılması və yenidən hazırlanmasını həyata keçirən təhsil müəssisələrinin inkişaf  mərhələləri, pedaqogika, psixologiya və ayrı-ayrı fənlərin tədrisi metodikası sahəsində aparılan tədqiqatlar əksini tapır.

"Azərbaycan təhsil tarixi" kitabının III cildində müstəqillik illərində milli təhsil sisteminin inkişafından bəhs olunur. 7 fəsildən ibarət bu cilddə Azərbaycan təhsilinin inkişafı tarixi şərti olaraq 3 mərhələyə bölünmüşdür. Müəllifin qənaətincə, 1991-1993-cü illəri əhatə edən birinci mərhələdə sovet təhsil sistemi ciddi tənəzzülə uğramış, yeni sistemin formalaşması bir sıra ciddi problemlərlə, çətinliklərlə müşayiət olunmuşdur. Bu dövrdə təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazası dağıdılmış, şagirdlərə dərsliklərin pulsuz verilməsi dayandırılmış, uşaqların icbari təhsilə cəlb olunması səviyyəsi aşağı düşmüşdü. Eyni zamanda müəllif ən qabiliyyətli, bilikli, savadlı təhsil işçilərinin, xüsusilə ali təhsil məktəblərinin professorlarının dolanışıq dalınca Türkiyəyə, İrana, Rusiyaya, Avropa ölkələrinə üz tutmasını, xarici ölkələrlə təhsil sahəsində əlaqələrin kəsilməsini həmin dövrün ciddi problemləri kimi xatırladır. Bununla belə, kitabda müstəqillik illərində təhsil sisteminin milli ənənələr və ümumbəşəri dəyərlər əsasında yenidən qurulması üçün tarixi şərait və imkanın yarandığı qeyd olunur.  

Müəllif hesab edir ki, müstəqillik illərində Azərbaycan təhsilinin inkişafında II mühüm mərhələ 1993-2003-cü illəri əhatə edir. Qeyd olunur ki, bu mərhələdə sabitləşmə meyillərinin təhsilin inkişafına nüfuz etməsi, milli təhsil quruculuğu sahəsində ilk addımların atılması, dövlətin təhsilə diqqətinin artması, mütərəqqi və inkişafyönümlü qərarların qəbulu, təhsil keyfiyyətinə nəzarətin güclənməsi, beynəlxalq əlaqələrin intensivləşməsi, təhsilə investisiya qoyuluşuna başlanması dövrü kimi yadda qalmışdır. Kitabda ulu öndər Heydər Əliyevin milli təhsilin inkişafı naminə həyata keçirdiyi islahatlar geniş təhlilə cəlb olunmuş, 1998-ci il martın 30-da imzalanmış "Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində islahatlar üzrə Dövlət Komissiyası haqqında" sərəncamın əhəmiyyətindən bəhs olunmuşdur. Eyni zamanda 1999-cu ildə "Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı"nın qəbulundan sonra təhsil sistemində mütərəqqi islahatların aparıldığı, bu sahənin maddi-texniki bazasının müasirləşdirilməsi istiqamətində mühüm addımların atıldığı xüsusi vurğulanmışdır. İslahat proqramının əsas məqsədi - məktəbəqədər, orta, ali və ali təhsildən sonrakı peşə və ona uyğun əlavə təhsil pillələrində toplanmış potensialı saxlamaq, inkişaf etdirmək, təhsil sistemini tənzimləyən müvafiq normativ-hüquqi baza yaratmaq, Konstitusiyada, "Təhsil haqqında" Qanunda təsbit olunmuş, cəmiyyətin tələblərinə, onun siyasi, iqtisadi və sosial həyatının demokratikləşməsinə əsaslanan dövlət siyasətini həyata keçirməkdən ibarət olmuşdur.

Müəllifin təhlillərindən belə bir qənaətə gəlmək mümkündür ki, məhz bu fundamental əhəmiyyətli proqram təhsil sahəsinin sosial-iqtisadi sabitliyinin təmini üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinə, genişmiqyaslı islahatların aparılması məqsədilə təşkilati, normativ-hüquqi, kadr, maliyyə, maddi-texniki, elmi və tədris-metodiki təminatın yaradılmasına imkan vermişdir. 1993-2003-cü illərdə təhsildə elm və elmi pedaqoji kadr hazırlığı, diplomdansonrakı təhsil, təhsil sahəsində beynəlxalq əlaqələr, ümumilikdə, təhsil islahatlarının ümumi istiqamətləri və məqsədləri ilə bağlı yer almış fikirlər kitabın əhəmiyyətini daha da artırır.

Kitabda 2003-cü ildən sonrakı dövr müstəqillik illərində Azərbaycan təhsilinin inkişafında III mərhələ kimi təsnif olunur və köklü islahatlar dönəmi kimi dəyərləndirilir. Ayrı-ayrı fəsillərdə Prezident İlham Əliyevin 2003-cü ildən ölkədə təhsil sahəsində həyata keçirdiyi islahatlar geniş təhlil edilir, ölkədə təhsilin təşəkkülü, məktəbəqədər, ümumi, ilk peşə-ixtisas və orta ixtisas təhsili pillələri üzrə inkişaf amilləri əksini tapır. Müəllif yazır ki, məhz bu dövrdə təhsil tarixində ilk dəfə olaraq 16 inkişafyönümlü dövlət proqramı təsdiq olunmuşdur və uğurla həyata keçirilməkdədir. Həmin  proqramların reallaşdırılması nəticəsində təhsil infrastrukturunun müasir tələblərə uyğun qurulması, təhsilin məzmununun yeniləşdirilməsi, yeni dərslik siyasətinin həyata keçirilməsi, təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə yeni model və mexanizmlərin tətbiqi, əmək bazarının tələbatına uyğun kadr hazırlığı və təminatının yaxşılaşdırılması, təhsil müəssisələrinin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə təmin edilməsi, təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması, məktəbəqədər, ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas, ali təhsil, xaricdə təhsil, istedadlı uşaqların inkişafı və digər sahələrdə əhəmiyyətli nəticələr əldə olunmuşdur. "Ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artması təhsilə yönəldilən investisiyaların həcmini əhəmiyyətli şəkildə artırmış, dövlət büdcəsindən təhsilə ayrılan xərclər 2003-cü ildəki 243 milyon manatdan 2011-ci ildə 1,5 milyard manata yüksəlmişdir. İnvestisiya xərcləri də 2004-cü ildəki 5 milyon manatdan 2011-ci ildə 273 milyon manata çatmışdır. Düşünürəm ki, bu mərhələni Azərbaycan təhsilinin intibah dövrü adlandırsaq, heç də yanılmarıq", - deyə müəllif vurğulayır. 

III cildin ayrı-ayrı fəsillərində həmçinin prioritetlər sırasında insan inkişafında təhsilin rolu, təhsilalanlar üçün bərabər imkanların yaradılması, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, bütün təhsil pillələri üzrə yeni kurikulum və kadr hazırlıqları, ixtisasartırma sistemində yeni modellərin tətbiqi, Avropa təhsil məkanına inteqrasiya istiqamətində ali təhsil sistemindəki islahatlar, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi məsələlərinə geniş toxunulmuşdur. Bütün bunlarla yanaşı, təhsil sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı və təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsini təmin edən digər əhəmiyyətli məqamlar şərh edilmiş, gələcək fəaliyyət istiqamətləri aydın şəkildə göstərilmişdir. 

Professor Misir Mərdanov gərgin əmək hesabına ərsəyə gətirdiyi bu tədqiqat əsərində tarixiliklə müasirliyin, habelə şəxsi təcrübə ilə çağdaş maarifçi prosesin üzvi sintezinin təqdimatı formasında Azərbaycan təhsilinin mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri barədə dolğun təəssürat yarada bilmişdir. Oxuculara çatdırılan çoxsaylı fakt və fotoşəkillər milli təhsilin bütün istiqamətləri üzrə respublikadakı mövcud inkişafı əyani surətdə canlandırmağa imkan yaradır. Milli təhsilimizin tarixi və müasir inkişaf yolunu dolğun şəkildə əks etdirən "Azərbaycan təhsil tarixi" çoxcildliyi təkcə təhsil ictimaiyyətinin nümayəndələri üçün deyil, elm və təhsil sahəsində tədqiqat aparan mütəxəssislər, alimlər, məktəb, pedaqoji fikir və maarifçilik hərəkatı ilə əlaqədar problemləri öyrənənlər, ümumilikdə, geniş oxucu auditoriyası üçün zəngin ensiklopedik mənbədir.  

İradə ƏLİYEVA,
əməkdar jurnalist

 
 
 
Səhifənin başına qalx "Xəbərlər" bölməsinə get Nömrənin müdəricatına dön

Səhifənin başına qalx

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

İnternet və ya sayt daxilində  axtarmaq istədiyiniz sözü xanaya yazıb "Axtar" düyməsini sıxın

internetdə

saytda

 
 

AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI
TƏHSİL
QANUNU

ƏN YAXŞI
MÜƏLLİMLƏR

ƏN YAXŞI
MƏKTƏBLƏR

700 BAL
TOPLAYANLAR

 
Heydər Əliyev
İlham Əliyev
Heydər Əliyev Fondu

Təhsil Nazirliyi

 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

ELANLAR

       
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov