Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ARXİV

21 İyun 2013 - №23

 

Yeni uğur formulunun sirri

 

Uşaqlara uğursuzluqlara pozitiv yanaşmanı öyrətmək nəyə görə vacibdir?

Lens Kinq Yeni Zelandiyanın Reqlan şəhərində yaşayır. Müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olur, dünyanın müxtəlif  ölkələrində  müəllimlər, şagirdlər və valideynlər üçün seminarlar keçirir, oxumağı necə öyrətməli mövzusunda kitablar, dərs vəsaitləri yazır. "Oxumaq incəsənəti" proqramını yaratmış pedaqoq  dünyanın onlarca ölkəsindəki 200 məktəbdə  bu proqram üzrə dərslər keçir.      Lens Kinqin aşağıdakı məqaləsinin  məktəblilər və onların valideynləri, müəllimlər üçün maraqlı olacağını düşünərək oxucuların diqqətinə çatdırırıq.

Yeni Zelandiyanın məktəblərindən birində intellektual cəhətdən istedadlı yuxarı sinif şagirdləri arasında aparılmış tədqiqatlar çox uğurlu şagirdləri az uğurlu şagirdlərdən fərqləndirən əhəmiyyətli faktorları üzə çıxarmağa imkan vermişdir. Bu faktor 100 faizlik əhəmiyyət daşıyır - o, bütün çox uğurlu şagirdlərdə vardır və az uğurlu şagirdlərdə isə yoxdur. Bu faktor uğursuzluqlara düzgün yanaşma qabiliyyəti adlanır.

2006-2008-ci illərdə magistr dissertasiyası müdafiə etdiyim dövrdə mənə  yerli məktəbdə çox  istedadlı (Giftedand Talented Education) qrupla işləmək xoşbəxtliyi nəsib olmuşdur. Qrupa müxtəlif siniflərdən 13-18 yaşlı şagirdlər daxil idi. Onların hamısı ağıllı, çox maraqlı və tədqiqatların aparılmasında  həvəsli  idilər. Onlarla işləmək mənim üçün çox xoş idi.  Mənim tədqiqatlarımın məqsədi onların fəallığı, stresədavamlılığı və akademik uğurları arasında bağlılq tapmaq idi.  Çeviklik və stresədavamlılıq standart metod   (Learned Helplessness) vasitəsilə hesablanırdı.

Bu tədqiqatın aparılması gedişində  bütün şagirdlər məktəb fənləri üzrə yekun imtahan verməli idilər. Bu imtahanların nəticələri əsasında müəllimlər onları 3 qrupa ayırmışdılar: daha çox uğurlu, uğurlu və daha az uğurlu şagirdlər.

Mənim ilk əldə etdiyim nəticə onların çevikliyi, stresədavamlılığı və akademik uğurları arasında hər hansı bağlılığın olmaması  oldu.  Bəzi tamamilə köməksiz yeniyetmələr yaxşı akademik nəticələr, stresədavamlı, adaptasiyalı uşaqlar isə çox zəif nəticələr  göstərmişlər. Marağım məni  çeviklik və stresədavamlılığa  nisbətən akademik uğurun daha dərin səbəblərini tapmağa məcbur etmişdir.

Stresədavamlılığına və çevikliyinə görə eyni nəticələr göstərmiş şagirdlərdən ibarət cütlər təşkil olundu. Hər bir cütə bir nəfər daha uğurlu şagird və bir nəfər az uğurlu şagird daxil edilmişdi. Uğurlu şagirdlərdən  ibarət qrup sonrakı tədqiqatlarda iştirak etmirdi. Beləliklə də hər birində 10 nəfərdən ibarət 5 cüt formalaşmışdı. Bütün 10 nəfərlə söhbətlər aparılmış, onların cavabları təhlil olunmuşdur.

Bütün 5 qrupda daha uğurlu şagirdlərin praktiki strategiyaları və daxili xarakteristikaları daha zəif uşaqlarınkından nəzərəçarpacaq dərəcədə fərqlənirdi. Onları fərqləndirən cəhətlər bunlar idi:

- onların hamısı hansısa əlavə məşğələlərə, dərnəklərə getmiş, dərslərdən əlavə bölmələrdə məşğul olmuşdular;

- onların hamısında ciddi maraq və həvəs vardı;

- onlarda dərsə məsuliyyətli münasibət və başa düşmədiklərini öyrənməyə həvəs, maraq vardı;      

- mürəkkəb tapşırıqların həllindən məmnunluq əldə etmək qabiliyyətinə malik idilər;

- məqsədyönlülük və fikrini məqsədə nail olmağa cəmləşdirmək;

- öz uğursuzluqlarından faydalı təcrübə əldə etməyə kömək edəcək  fəal strategiyalar tətbiq edə bilirdilər;

- uğur əldə etmək əhvali-ruhiyyəsi var idi.  

Lakin ən böyük fərq məhz  uğursuzluğun dərk olunmasında aşkar olunmuşdur. "Uğursuzluq"   anlayışının bu tədqiqat işində tərifi məqsədə çatmamaq kimi ifadə olunmuşdur. Məsələn, oyunu udmağı məqsəd kimi qarşıya qoymaq, lakin onu uduzmaq və ya müəyyən nəticəyə nail olmaq   məqsədi qoymaq və ona nail olmamaq. 

Onların cavabları əsl tapıntı idi. Baxmayaraq ki, anketləşdirmə zamanı həm daha çox uğurlu, həm də daha az uğurlu şagirdlər uğursuzluqlarını məqsədə çatmaq üçün səylərinin kifayət qədər olmaması ilə izah etmişdilər. Şifahi müsahibələrdə isə onlar arasında böyük fərqlər üzə çıxmışdır.  Daha çox uğurlu şagirdlərin hamısı dərsdə uğur qazanmaq üçün daimi səylərə əsaslanan uzunmüddətli strategiyalar tətbiq etdiklərini söyləmişdilər. Daha az uğurlu şagirdlər isə bildirmişdilər ki, onlar öz səylərini yalnız kritik an yetişəndə tətbiq etməyə başlayırlar.  Onlar arasında fərqlər hər hansı hərəkəti sonrakı vaxta təxirə salmaq arzularına  münasibətdə  də özünü göstərmişdir. Müsahibə verənlərin  əksəriyyəti etiraf etmişdilər ki, bu cür problem onlar üçün mövcuddur. Lakin əgər daha uğurlu şagird problemi həll etmək üçün daha fəal addımlar atırsa, zəif uşaqlar öz arzularının reallaşdırılmasını daha sonrakı vaxta saxlayır və son ana qədər gözləyirlər.

Daha çox uğurlu şagirdlər daha az uğurlu şagirdlərdən fərqli olaraq müsahibə zamanı etiraf etmişdilər ki, onlar öz uğursuzluqlarını  başa düşür və qəbul edirlər. Daha az uğurlu şagirdlər uğursuzluqların inkar olunmasına meyil göstərməmiş və ya öz həyatlarında potensial uğursuzluqlardan qaçmağa cəhdlər etmişlər.  Az uğurlu uşaqlardan biri söhbət zamanı etiraf etmişdir ki, öz həyatında uğursuzluğu yaşamışdır. O, uğursuzluğu həyatında tam iflas kimi qəbul etdiyini və hazırda özünü tamamilə köməksiz saydığını bildirmişdir.

5 ən az uğurlu şagird uğursuzluğa qarşı münasibətlərini aşağıdakı kimi bildirmişdi:

- uğursuzluğun inkarı;

- öz uğursuzluqlarının izahının bədbin stili;

- öz səhvlərinin təhlili üçün hər hansı şüurlu strategiyadan istifadə etmir və onlardan faydalı təcrübə çıxarmaq istəmir;

- uğursuzluqlara məruz qaldıqları  nümunə və məsələləri öz həyatlarından çıxarırlar;

- hesab edirlər ki, əgər şəxsi təşəbbüslər və hərəkətləri uğursuzluğa gətirib çıxarmışsa, hansısa dəyişiklik etmək qeyri-mümkündür;

- uğur əldə etmək imkanını inkaretmə;

- diqqəti özünün qısamüddətli  məqsədləri üzərində cəmləşdirmək;

- məzmunda maraqlı olmamaq;

- özünün yüksək olmayan nəticələrindən  qane olmaq.

5 daha uğurlu şagirdin uğursuzluğa reaksiyası isə aşağıdakı kimi fərqli olmuşdur:

- uğursuzluğun göstərilmiş səylərin kifayət qədər olmaması ilə izah olunması;

- diqqəti öz səhvlərindən maksimum təcrübə əldə etməyə  yönəltmək;

- maksimum adaptasiyalı davranış stili  və hər zaman daha yaxşı nəticələr əldə etməyə can atmaq;

- uğursuzluq risklərini minimuma endirmək üçün maksimum istedad, səylər və təşkilatçılıq qabiliyyətləri nümayiş etdirirlər;

- hər zaman yeni strategiyaları sınaqdan çıxarmağa və bunun üçün böyük səylər göstərməyə hazırdırlar;

- bütün əsas məqamları  öz nəzarətləri altında saxlayırlar;

- öz diqqətlərini məqsədə çatmağa yönəldir və mümkün  uğursuzluqlara yol verməmək üçün maksimum səylər (eləcə də təşkilati) göstərirlər;

- uğursuzluğa  yalnız konkret situasiya ilə bağlı olan  keçici hal kimi baxırlar;

- ona uğursuzluq gətirmiş hərəkətlərə görə məsuliyyəti öz üzərlərinə götürürlər.

Mənim tədqiqatlarım üç əsas nəticəyə gətirib çıxarır:

1) mümkündür ki, təkcə istedadlı şagirdlərə deyil, ümumiyyətlə bütün şagirdlərə münasibətdə uğursuzluqların pozitiv dərk olunması  və akademik uğur arasında birbaşa əlaqə mövcuddur;

2) uğursuzluğa öz xeyrinə baxmağın yeganə üsulu və ona öz həyatını dağıtmağa imkan verən çoxlu  üsullar mövcuddur;

3) uğursuzluğa pozitiv münasibət ideyası   uğurun yeni formulunu yarada bilər. Əvvəllər istənilən fəaliyyət üçün yalnız iki sonluq - uğur və ya uğursuzluq mövcud idi. Lakin yeni model 3 mümkün nəticəni təklif edir: uğur, pozitiv sonluqlu uğursuzluq və neqativ nəticəli uğursuzluq. Bu modeldə ilk iki nəticə artıq müsbətdir.

Bu nəticələr, öz növbəsində, məni belə bir fərziyyəyə gətirib çıxarmışdır ki,  akademik uğur və öz uğursuzluqlarını  pozitiv qavramaq qabiliyyəti arasında səbəb-nəticə əlaqələri mövcuddur. Və uğursuzluqlara  pozitiv münasibətin öyrədilməsi akademik uğura gətirib çıxara bilər.

Mən öz fərziyyəmi yoxlamağa qərar verdim.  Son 10 il ərzində mən dünyanın 10 müxtəlif ölkəsində   minlərlə şagirdlə, valideynlərlə, müəllimlərlə işləmiş və bu modeli sınaqdan keçirmişəm. Və nəticələr bütün dünyada davamlı olmuşdur:

- öz uğursuzluqlarını pozitiv qavraya bilmək qabiliyyətinə malik olan şagirdlər öz uğursuzluqlarına neqativ baxan şagirdlərə nisbətən daha yaxşı oxuyurlar;

- öz uğursuzluqlarını pozitiv qavrayan müəllimlər daha uğurla işləyirlər;

- öz uğursuzluqlarını pozitiv qavrayan valideynlər daha çox uğur qazana bilirlər.

Ola bilsin ki,  burada həlledici məqam  uğursuzluq konsepsiyasını qavramanın dəyişilməsi üzərində iş aparılmasıdır. Mən növbəti aşağıdakı addımları atmağı məsləhət görürəm:

1. "Uğursuzluq" sözünə özünüzün emosional qiymətləndirmənizi yenidən gözdən keçirin. Uğursuzluq - bu, sadəcə əks-əlaqədir. Əks-əlaqə sizə öz addımlarınızı korrektə etməyiniz üçün vacibdir.

2. İkincisi, öz uğursuzluğunuzu dərhal etiraf edin. Müəyyən uğursuzluqları yadda saxlayın.  Uğursuzluq sadəcə məqsədə çata bilməməkdir.

3. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çata bilməməkdə öz hərəkətlərinizə görə məsuliyyəti öz üzərinizə götürün.

4. Dəyişikliklər edin.

5. Bir daha sınaqdan keçirin.

Gəlin nümunə kimi məktəbdəki vəziyyətə baxaq. Təsəvvür edin ki, sizin uşaq riyaziyyatdan test imtahanı verir. Verilmiş 10 sualdan 6-na düzgün cavab vermişdir.   Düzgün olmayan digər 4 cavabla şagird nə edir?

Elə bu məsələ də ən ciddi yoxlamadır.

Uğursuzluqlara pozitiv yanaşan şagirdlər özlərinin 6 düzgün cavabına baxacaq, sevinəcəklər ki, test imtahanını yaxşı vermişlər. Daha sonra isə onlar düzgün cavab verə bilmədikləri 4 suala baxacaq və özlərinə belə bir sual verəcəklər? "Niyə?". Onlar hər bir sualı təhlil edəcək, nəyi düzgün etmədiklərinə cavab tapmağa çalışacaq, öz səhvlərini düzəldəcək və əmin olacaqlar ki, indi onlar dəqiq bilirlər ki, məsələnin düzgün həllinə necə gəliblər. Sonra isə səhv buraxdıqları suallarla analoq təşkil edən bir neçə tapşırığı həll edəcək və buna lazım olan qədər vaxt sərf edəcəklər. Onlar tam əmin olacaqlar ki, bu tipdən olan tapşırıqların öhdəsindən tam gələ bilmişlər. Və tezliklə onlar bu testi unudacaqlar.

Bütün sirr ondadır ki, siz istənilən uğursuzluğu necə  tədqiq edirsiniz. İdeya ondadır ki, istənilən situasiyada daha bir addım atmaq və zəruri korrektələri etmək vacibdir.

Uşaqlara  bunu öyrənməyə kömək etmək üçün isə həm müəllimlər, həm də valideynlər "uğursuzluq" anlayışına yeni qaydada  yanaşmalı və onlara izah etməlidirlər ki, uğursuzluqlar böyümə və təhsil yolunda vacibdir və  uğursuzluğu qavramanın iki tamamilə fərqli üsulu mövcuddur. 

Mümkündür ki, məktəbdə həll olunması vacib olan ən mürəkkəb məsələ "uğursuzluq" sözünün mənfi şərhindən xilas olmaq və sinifdə elə bir mühit yaratmaqdır ki, uşaqlar uğursuzluğa düçar olmaqdan qorxmasınlar. Yalnız bu halda  məktəblilər uğursuzluqlara qarşı öz reaksiyalarını düzgün izləməyi öyrənə və uğursuzluqların pozitiv  qavranılması üçün zəruri olan vərdişləri əldə edə bilərlər.

Və bu andan da istənilən məqsədin, istənilən addımın 3 mümkün nəticəsi - uğur, pozitiv nəticəli uğursuzluq, neqativ nəticəli uğursuzluq üzə çıxa bilər. Bunlardan ikisi müsbətdir. Əgər siz bu modeli qəbul edirsinizsə, onda uğur əldə etmək şansınızı 3 dəfə artırırsınız. 

"Uçitelskaya qazeta"dan

 
 
 
Səhifənin başına qalx "Xəbərlər" bölməsinə get Nömrənin müdəricatına dön Səhifənin başına qalx
 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

DÜNYA ÖLKƏLƏRİNDƏ ALİ MƏKTƏBLƏRƏ QƏBUL

 
 
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov