Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ARXİV

29 Noyabr 2013 - №46

 

Biz artıq yeni nəsil nanotexnologiyalar üzərində işləyirik

 

ARDNŞ-ın Nanotexnologiyalar  Departamentinin rəisi, YUNESKO mükafatı laureatı, texnika elmləri doktoru, professor  Eldar Şahbazovla söhbət 

Eldar Qəşəm oğlu Şahbazov neft-qaz avadanlıqlarının etibarlılıq, uzunömürlülük problemləri üzrə tanınmış alimdir. O, neft sahəsində yüksək texnologiyalar üzrə- Nano proqramının müəlliflərindın biri olmaqla, həmçinin ARDNŞ-də elmi və texnoloji problemlərin həlli və tədqiqi ilə məşğuldur. Neft və qaz hasilatında innovasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə  xeyli səmərəli nəticələr əldə edib. 150-dən çox elmi məqalənin, 12 monoqrafiyanın, 22 patentin müəllifi, yeddi elmlər namizədinin elmi rəhbəridir. Neft-qaz hasilatı və nəqlində bir sıra ixtiralar onun adı ilə bağlıdır. 

- Eldar müəllim, bu gün dünya elmində  üçüncü elmi-texniki inqilab adlandırılan nanotexnologiya nə deməkdir?

- Müasir dövrdə inkişaf etmiş ölkələrdə dəqiq elmin səviyyəsi nanotədqiqatların həcmi ilə müəyyənləşdirilir. Yəni, hansı ölkədə nanotexnologiya ilə bağlı tədqiqatlar varsa, deməli, o ölkədə elmi inkişaf da var.

"Nano" yunanca "karlik" deməkdir. Nanotexnologiya elmdə yeni dünyaya açılan bir qapıdır.  Bir nanometr metrin milyardda bir, millimetrin isə milyonda bir hissəsinə bərabərdir. Nanotexnologiya nanometr ölçülü hissəcikləri və bu quruluşlarda baş verən fiziki, kimyəvi və bioloji hadisələri öyrənir. İndiyə kimi tədqiqatlar mikrometr, yəni metrin milyonda biri səviyyəsində aparılırdı. Nanotexnologiya 1-100 nm miqyasda atom və molekulların manipulyasiyasına əsaslanan yeni texnologiyadır.

Nanotexnologiya sadəcə nanoölçülü hissəciklərin, materialların, məhsulların texnologiyası deyil. Bu texnologiya elmin və texnikanın bir çox sahələrini əhatə edən son dərəcə incə bir texnologiyadır. İnsan fəaliyyətinin elə bir sahəsi yoxdur ki, orada nanotexnologiyanın nailiyyətlərindən istifadə edilməsi nəzərdə tutulmasın.   Nanotexnologiyanı tətbiq etməklə nanometr- yəni metrin milyardda biri- səviyyəsində olan obyektlərdə tədqiqatlar aparılır. Belə kiçik ölçülü tədqiqat aləmi fizikada tamamilə yeni sahədir. Nanotədqiqatlar fizikaya nanoborular, nanoliflər, nanomillər, nanonaqillər, kvant naqilləri və kvant nöqtələri  kimi yeni anlayışlar   gətirib.  Nanoölçülərdə maddələrin kimyəvi xassələri də dəyişir.

- Nanotexnologiya termin kimi nə vaxtdan işlədilir?

- Nanotexnologiya elmi, onun metodları və imkanları haqqında ilk dəfə dünyaşöhrətli fizik, Nobel mükafatı laureatı Riçard Feynman 1959-cu ildə  "Aşağıda çoxlu yer var" adlı məqaləsində məlumat verib.

Elmi termin kimi nanotexnologiya sözünü ilk dəfə 1974-cü ildə yapon fiziki, Tokio Universitetinin professoru Norio Taniquçi işlədib.

Nanotexnologiyadan bəhs edən ilk kitabın müəllifi isə Erik Drekslerdir. Nanotexnologiya elmi anlayış kimi 1986-cı  ildən istifadə edilir.

Biz artıq yeni nəsil nanotexnologiyalar üzərində işləyirik. Bunu qısaca olaraq belə şərh etmək mümkündür: Departament tərəfindən "kiçik təsir və həyəcan effekti" nəzəriyyəsi işlənmişdir. Bu kiçik və super kiçik metal nanohissəciklərin karbohidrogen mühitinə təsiri öyrənilmişdir. Artıq kiçik ölçülərlə karbohidrogen mühitinə təsir əsasında bir sıra nanotexnologiyalar işlənmişdir. Bunlar qalıq neftin çıxarılması, qum təzahürü və duzçökməyə qarşı mübarizə, nanostrukturlu sementin alınması və nanobentonitin işlənməsidir. Hazırda sadalanan nanotexnologiyalar neft sənayesində tətbiq edilir.

- Dünya elmində nanotexnoloji tədqiqatların yeri?

- Bu gün nanotexnologiya möcüzələr yaradır. Nanotexnologiyanın təsir və tətbiq sahələri sərhədsizdir. Bu texnologiya ilə materiallar və emal sənayesində, elektronika və kompüter texnologiyasında, tibb və sağlamlıq, ətraf mühit və enerji, biotexnologiya və kənd təsərrüfatı, aeronavtika və kosmosun öyrənilməsi, hərbi və milli təhlükəsizlik, nəqliyyat və qablaşdırma sənayesində, bir sözlə, insan fəaliyyətinin bütün sahələrində artıq mühüm nəticələr əldə edilib. Nanotexnologiyanın nailiyyətləri XXI əsr elminin inkişafına daha da  güclü təkan verəcək. XXI əsrin məşhur alimi, "nanotexnologiyaların atası" Erik Dreksler belə demişdir ki, "Nanotexnologiyaların inkişafı nəticəsində cəmiyyət dəyişəcək, məişətdə, qida məhsullarında, təbabətdə, bir sözlə,  həyatın bütün sahələrində nanotexnologiya möcüzələr yaradacaq". Karbohidrogen mühitində nanotexnologiyaların elmi əsaslarla işlənməsindən, tətbiqindən yararlanıb biz də möcüzələr etməyə çalışırıq. Əgər XX əsr atom texnologiyaları əsri idisə, XXI əsr nanotexnologiyalar  əsridir. Erik Dreksler həm Nanotexnologiyalar Departamentində olarkən, həm də "Baku Futures Forum"da çıxış edərkən bizim gördüyümüz işlərə belə münasibət bildirmişdir: "SOCAR-ın nanotexnologiyaların inkişafında özünəməxsus yolu var. Siz bu sahədə inqilabi işlərlə məşğulsunuz".

- Sivilizasiyanın hansı dönəmindəsə nanotexnologiya mövcud olubmu?

- Mətbuatdan məlumdur ki, "Big-Bang" (böyük partlayış) nəzəriyyəsinə görə dünyanın yaranmasından  300 000 il sonra kainat yalnız nanohissəciklərdən ibarət olub. Milyard illər ərzində bu nanohissəciklər fiziki qüvvələrin təsiri altında bir-biri ilə birləşib - dağılaraq indi mövcud olan və ya bizə məlum olmayan materiyanın hədsiz sayda formalarını əmələ gətiriblər - sözün həqiqi mənasında, kainat nanotexnologiya ilə haçansa məşğul olub. Həmin dövrlərdə nə baş verdiyini indi alimlər nanotexnologiyanın vasitəsilə başa düşməyə cəhd edirlər.

- Azərbaycanda nanotexnologiya ən çox hansı sahələrdə tətbiq edilir?

- Bizdə nanotexnologiya əsasən neft sahəsində tətbiq edilir.

Təbii ki, neft-qaz ölkəsi olduğumuz üçün geniş nanotexnoloji tədqiqatlar, araşdırmalar ən çox elə neft-qaz üzrə aparılır. Bu gün bizim əsrin sonuna kimi neftimiz, qazımız, təbii sərvətlər ehtiyatımız var. Ancaq biz  intellektual bir məhsulun yaranması barədə  düşünməliyik.

- Rəhbəri olduğunuz Nanotexnologiyalar Departamentinin əsas vəzifəsi nədir?

- Neft hasilatının artırılması, mürəkkəbləşmələrin qarşısının alınması ilə əlaqədar  xərclərin azaldılması başlıca məqsədimizdir.

Dövlət Neft Şirkətinin Baş Ofisinin Nanotexnologiyalar Departamentində əsas etibarı ilə "Nanoneft" proqramından irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi, neft-qaz hasilatının artırılması, köhnə, xüsusilə sulaşmış yataqlarda karbohidrogenlərin çıxarılması və bu istiqamətdə xərclərin azaldılmasına nail olunması istiqamətində iş aparırıq.

- "Nanoneft" proqramının mahiyyəti nədir?

- "Nanoneft" proqramı 4 hissədən ibarətdir: "Nanohasilat", "Nanoqazma", "Nanoneftkimya" və "Ekonanoneft". Dünya qazma praktikasında ilk dəfə olaraq "kiçik təsir effekti" əsasında quyuların qazılması prosesində mürəkkəbləşmələrin və qəzaların aradan qaldırılması üçün "Nanoneft", "Nanobitum", "Nanoqudron" və "Nanomay" sistemlərinin elmi əsasları işlənib. Bu sadalanan texnologiyalar Almaniyanın Münster, Aachen, Currenta və Dortmand elmi mərkəzlərində müasir analitik cihazlarda tədqiq olunmuş və çox mühüm elmi nəticə olaraq metal nanohissəciklərin dayanıqlılıq və davamlılığı öyrənilmişdir. 2010-cu ildə Parisdə nanoelm və nanotexnologiyalar sahəsində bizim əldə etdiyimiz nəticələr YUNESKO mükafatına layiq görülmüş və medalla təltif edilmişdir. Sonra isə bu nəticələr YUNESKO-nun hazırladığı ensiklopediyada dərc edilmişdir.  Praktiki olaraq bu nanosistemlər "Qum adası", "Bibiheybət", "Balaxanı" "Bəyimdağ-Təkçay", "Günəşli" kimi yataqlarda tətbiq edilib, 41 quyu mürəkkəbləşmələrsiz layihə dərinliyinə çatdırılıb. Bundan başqa, ARDNŞ-ın bir qrup alimi qazma prosesi zamanı quyu dibi zonasında qum tıxaclarının aradan qaldırılması məqsədi ilə yeni nanotexnologiya yaradıb. Nəticədə qum hissəciklərinin fəzada (çıxarılan mayenin tərkibində) dayanıqlığı artıb, həm praktik, həm də elmi cəhətdən böyük nəticələr əldə olunub. Mürəkkəbləşmələrin və qəzaların qarşısının alınmasında nanotexnologiyanın rolu müstəsnadır. Qazmada baş verəcək, gözlənilən qəzaların qarşısının  alınması məqsədilə indiyədək nanotexnoloji üsulların tətbiqi ilə 41 quyu qazmışıq. Tədricən qazmada kimyəvi reagentlərin get-gedə azaldılmasına nail olmuşuq.

- Azərbaycanda nanotexnologiyanın sabahı haqqında nə deyə bilərsiniz?

- Respublikamızda nanotexnologiyaların sabahını uğurlu görürəm. Bizim təbii sərvətimiz, ehtiyatlarımız çoxdur. Ancaq tədricən bu ehtiyatların hamısından gələcək nəslə də qalmalıdır. Bu isə yalnız nanotexnologiyanın verdiyi imkanlar nəticəsində mümkündür.

- Azərbaycanda nanotexnologiya sahəsində yetərincə mütəxəssis varmı?

- Respublikamızda hələ ki, yalnız Bakı Dövlət Universitetində Nanomaterialların kimyəvi-fizikası kafedrası açılıb və orada nanotexnologiya üzrə kadrlar hazırlanmaqdadır. Əsas məqsədlərimizdən biri də  bizim kadrların Almaniyada fəaliyyət göstərən aparıcı universitetlərdə təhsillərini davam etdirməsi, yəni ixtisasartırmasıdır ki, buna da tədricən nail oluruq. Belə ki, yuxarıda sadalanan texnologiyalar üzrə müasir analitik cihazlarda çox ciddi nəticələr əldə edilib. Həmin bu nəticələr üzrə tədqiqatlar vaxtaşırı müzakirə olunur və yeni proqramlar hazırlanır.

- Nanotexnologiyanın sərhədsiz inkişafı bəşəriyyətdə fiziki-kimyəvi fəlakətin baş verməsinə səbəb olmaz ki?

- Siz fəsadları nəzərdə tutursunuz. XX əsrdə atomun icad olunması ilə atom bombası, atom elektrik stansiyası, istilik stansiyaları yarandı. Ötən əsrin sonlarında Çernobıl hadisəsi baş verdikdə bəşəriyyət vahiməyə düşdü  ki, deyəsən, atomun fəsadları başlayır.  

Artıq XXI əsrin əvvəlindəyik. Bəşəriyyət enerji mənbəyini indi də  təbii üsullarla - küləyin, günəşin  və sairənin vasitəsilə əldə etməyin axtarışındadır.

- Nanotexnologiya və "qızıl kəsik". Bunların bir-birilə əlaqəsi varmı?

- "Qızıl kəsik" nəzəriyyəsinə görə, bir hissənin o birisinə olan nisbəti 1,618 olmalıdır. Bu həm təbiətdə, həm həndəsədə var, həm də nanotexnologiyada.

- Elmlə məşğul olmaq hər zaman gərgin zəhmət deməkdir. Təhlillər, tədqiqatlar sizi usandırmır ki?

- Səmimi deyirəm, həyatımı sərf etdiyim işimdən heç vaxt yorulmuram. Peşəm mənim artıq həyatımdır, ayrılmaz həyatım: gecəm və gündüzüm. Demək olar ki, əsas hobbim öz peşəmdir. Həyatımın axarı  budur- araşdırmalar və yenə də araşdırmalar... Bəzən gecə saat ikiyə, üçə kimi nanotexnologiya üzərində çalışıram. Arada vaxt tapanda - o da nadir hallarda olur -velosiped sürməyi xoşlayıram. Mənim 2 nəvəm var: Leyla və Hüseyn. 7 yaşlı Hüseyni götürüb dəniz kənarıında gəzməkdən zövq alıram, onun düşüncələri məni heyran edir. Axı o, tam mükəmməl olacaq "nanoəsr"də yaşayacaq. Bu isə gələcək dövrün özünəməxsus düşüncələri ilə zəngindir.

- Nanotexnologiyada sizi heyrətləndirən xüsusiyyətlər?

- Təbiətdəki hakim olan qüsursuz nizam! Bu nizam Allahın əsəridir. Adi bir toz zərrəciyi nanotexnologiya dünyasına sığışmayacaq qədər böyük formadır. Bilirsinizmi, nanotexnologiyanı tətbiqə yararlı edən cəhət atomların quruluşu və aralarındakı mükəmməl təşkilatlanma xüsusiyyətidir.  

Bütün bunların özü də ilahi bir qanunauyğunluqdan xəbər vermirmi? 

Müsahibəni hazırladı: Ellada UMUDLU,
"Azərbaycan müəllimi"

 
 
 
Səhifənin başına qalx "Müsahibələr" bölməsinə get Nömrənin müdəricatına dön Səhifənin başına qalx
 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

DÜNYA ÖLKƏLƏRİNDƏ ALİ MƏKTƏBLƏRƏ QƏBUL

 
 
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov