Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Coğrafiya İnstitutunun Landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırılması şöbəsinin müdiri, coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Mirnuh İsmayılov Xızı dağlarında tədqiqatlar aparıb.

 

Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub-şərq qurtaracağında yerləşən və bir-birinə bənzəsə də, təkrarlanmayan bəzəkli Xızı dağlarının geoloji mənşəyi, tərkibi, qırmızı rəngə çalmasının səbəbi haqqında danışan alim  bildirib ki, bu rəngli dağlar Mezozoy erasının Yura dövrünə aid süxurlardan təşkil olunduğundan  onlara  həm də Yura gilləri  deyilir. Yura gilləri kifayət qədər perium tərkibli kimyəvi elementlərlə seçildiyi üçün həmin süxurların qırmızı rəngə çalmasına səbəb olub.

 

Rəngli dağ yamaclarında layların müxtəlif konfiqurasiyalar əmələ gətirdiyini qeyd edən alim vaxtilə dağ əmələgəlməsində layların qırışlarla yox, blokvari bir-birinin üzərinə hərəkət etməsi nəticəsində qədim süxurların  üstdə, cavan süxurların isə alt hissədə yatdığını diqqətə çatdırıb. O, turizmin inkişafı baxımından bu əsrarəngiz məkanda turistik obyektlərin yaradılmasını məqsədəuyğun hesab edib.