Gəncə Dövlət Universitetində (GDU) ”Nizami Gəncəvi ili” adlı onlayn tədbir keçirilib.

 

Tədbirdə millət vəkili,  universitetin elm və innovasiyalar üzrə prorektoru Pərvin Kərimzadə Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2021-ci ilin Azərbaycanda “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsini müsbət qiymətləndirib.     

 

Bildirib ki, Ulu öndər Heydər Əliyevlə başlayan ənənələr Prezident İlham Əliyev tərəfindən bu gün uğurla davam etdirilir:”2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili”, işğaldan azad olunan Şuşanın isə “Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı” elan edilməsi və dövlət başçısının öz çıxışlarında milli-mənəvi dəyərlərə xüsusi diqqət yetirməsi Heydər Əliyev siyasətinin uğurlu davamının göstəricisidir”.

 

“Nizami Gəncəvinin yubileyləri ölkəmizdə hər zaman təntənə ilə keçirilib. Dahi şairin 800 illik yubileyi onun irsinin tədqiqi və təbliğində əsaslı dönüş yaradıb”-deyən P.Kərimzadə 2021-ci ildə  880 illiyi tamam olan şair, mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin qüdrətli söz, fikir ustadı kimi insanları daim əxlaqi kamilliyə çağırdığını və yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan zəngin yaradıcılığı ilə bəşər mədəniyyətinə töhfələr verdiyini vurğulayıb.   

 

Millət vəkili Müşfiq Cəfərov bildirib ki, XII əsr­də ya­şa­yıb-­ya­rat­mış bö­yük Ni­za­mi özün­dən son­ra nəinki zən­gin ədə­bi irs, həm­çi­nin el­min müx­tə­lif sa­hə­lə­ri­ni əha­tə edən kül­li miq­dar­da təd­qi­qat ma­te­ria­lı qo­yub gedib:”İlk ba­xış­da ada­ma elə gə­lir ki, e­ko­lo­giya və e­ko­lo­ji prob­lem an­la­yı­şı son döv­rün məh­su­lu­dur və or­ta əsər­lər­də, xü­su­sən Nizaminin ya­şa­dı­ğı il­lər­də möv­cud ola bil­məz­di. Doğru­dan da, hə­lə kim­ya el­mi­nin ki­fa­yət qə­dər in­ki­şaf et­mə­di­yi, tex­ni­ka­nın möv­cud ol­ma­dı­ğı bir za­man­da - ət­raf mü­hi­ti çirk­lən­di­rən mən­bə­lər yox ikən, han­sı eko­lo­ji prob­lem­lər­dən da­nış­ma­ğa də­yər­di? La­kin ma­raq­lı­dır ki, bu gün bə­şə­riy­yə­tin üz­ləş­di­yi eko­lo­ji təh­lü­kə­siz­lik prob­le­mi­nə Ni­za­mi­nin əsər­lə­rin­də ge­niş to­xu­nu­lur, onun həl­li yol­la­rı araş­dı­rı­lır. Qə­zəl və qə­si­də­lə­rin­dən tut­muş, “Xəm­sə”­yə­dək bü­tün əsər­lə­rin­də ət­raf mü­hit prob­lem­lə­ri ilə qar­şı­la­şı­rıq”.

 

Universitetin professorları-  Xəlil Yusifli, Mübariz Yusifov və Yadigar Əliyev qeyd ediblər ki, Nizami yaradıcılığa lirik şeirlərlə başlasa da, böyük divan yaradıb, qəzəl və qəsidələr müəllifi kimi şöhrətlənib. Vurğulanıb ki, Nizami lirikası yüksək sənətkarlığı, məhəbbətə dünyəvi münasibəti, insan taleyi haqqında humanist düşüncələri ilə seçilir.

 

Tədbir Nizamişünas alimlərin şairin əsərlərinə dair maraqlı fikirləri ilə davam edib.