Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ARXİV

24 Oktyabr 2015 - №39

 

Universitetlərdə beynəlxalq akkreditasiya: beynəlxalq təmayüllər, reallıqlar və perspektivlər

 

Havar MƏMMƏDOV,
Az
ərbaycan Texniki Universitetinin rektoru,
ə
məkdar elm xadimi, texnika elmləri doktoru, professor

Universitetlərin akkreditasiyasında beynəlxalq təcrübə və təmayüllər  

Dünya universitetlərinin, ali təhsilin inkişaf tarixi göstərir ki, ali məktəblərin, ali təhsilin göstəricilərinin inkişafı ilə cəmiyyətin bütün sahələrində əsaslı inkişaf müşahidə edilir. Əksinə bu sahədə baş verən çatışmazlıqlar və geriqalmalar sonradan cəmiyyətdə müxtəlif kataklizmlərin yaranmasına səbəb olur. Tarixi mənbələrdə göstərilir ki, hələ XI-XVII əsrlərdə Avropanın siyasi, iqtisadi və mədəni cəhətdən çiçəklənməsi məhz həmin dövrlərdə Avropanın müxtəlif ölkələrində ali təhsil cəmiyyətinin formalaşması, yəni universitetlərin yaradılması ilə əlaqədar olmuşdur. Bu baxımdan, ölkəmizdə son illər ali təhsil sahəsində aparılan islahatlar respublikamızın davamlı inkişafına, insan kapitalının formalaşmasına öz müsbət təsirini göstərməkdədir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 29 noyabr 2011-ci il tarixdə təsdiqlənən “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında müasir təhsil sisteminin formalaşdırılmasının prioritet istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Şəxsə hərtərəfli bilik və bacarıqların verilməsinə nail olmaq üçün təhsil sisteminin institusional əsaslarının, infrastrukturunun və insan resurslarının inkişafı vəzifəsi qarşıya qoyulmuşdur. Odur ki, respublikamızda ali təhsil sistemində həyata keçirilən islahatların müsbət nəticələr verməsi üçün  yeni yanaşmalar tələb edilir. Xüsusilə, keyfiyyətin idarə olunması məsələsi ali təhsil sistemində prioritet təşkil etməlidir. Bu mənada keyfiyyətin idarə olunması, təhsilin qiymətləndirilməsi məsələsi nəticələrin qiymətləndirilməsində müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.

Biz bu istiqamətdə beynəlxalq təmayülləri öyrənmək və təhlil etməklə müsbət çalarları Azərbaycan ali təhsil sistemində tətbiq etməli və yüksək ixtisaslı kadrların hazırlığına nail olmaq istiqamətində ciddi addımlar atmalıyıq. Beynəlxalq təcrübədə əsas məqamlardan biri ali təhsildə keyfiyyətin təminatı və qiymətləndirilmənin aparılmasıdır ki, bu da akkreditasiya vasitəsilə həyata keçirilir. Ali təhsil sistemində akkreditasiya sahəsində ən böyük təcrübə ABŞ-a məxsusdur. ABŞ bu sahədə təxminən yüz illlik təcrübəyə malikdir. Digər ölkələr, o cümlədən Avropa ölkələri yalnız XX əsrin 90-cı  illərindən başlayaraq ABŞ-ın təcrübəsini tətbiq etməyə başlamışlar. Akkreditasiya prosesində əsaslı canlanma Avropa İttifaqı ölkələrinin təşəbbüsü ilə ali təhsildə ümumavropa məkanının yaradılması məqsədilə baş vermişdir. Burada da əsas  məqsəd və öndə duran amil keyfiyyətin qiymətləndirilməsi proseduruna söykənir.

Avropa ali təhsil sistemində keyfiyyətin qiymətləndirilməsi və təminatı vacib əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, Azərbaycan ali təhsil sistemində, xüsusilə  mühəndis kadrların hazırlığı zamanı kadr hazırlığının və kadr hazırlığı üçün tədris-metodiki kompleksin keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi bu gün xüsusilə aktualdır. Ali təhsilin beynəlmiləlləşməsi kontekstində təhsil proqramlarının beynəlxalq akkreditasiyasının aparılması həm beynəlxalq əməkdaşlıq, həm də müxtəlif sistemlərin qarşılıqlı olaraq tanınması və uyğunlaşması üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan beynəlxalq praktikanın ölkəmizin ali təhsil müəssisələrində mənimsənilməsi  və Azərbaycan reallıqlarını nəzərə almaqla tətbiq olunması vacib məsələlərdən biridir. Mühəndis kadrların hazırlığında bu amil daha qabarıq olaraq özünü göstərir. Akkreditasiya bir qayda olaraq:

-  təhsil proqramına və ya təhsil müəsssisəsinə müəyyən status verir;

-  mütəxəssislərə verilən  akademik dərəcələrin tanınmasını təmin edir;

-  birbaşa və ya dolayısı ilə maliyyələşmə üçün əsas təşkil edir;

-  qazanılan kreditlərin digər ali təhsil müəssisələri tərəfindən qəbul olunmasına şərait yaradır və mobilliyi təmin edir.

Avropa ölkələrində ali təhsildə akkreditasiya prosesi sərbəst təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilir və əsas etibarilə təhsil proqramının və ya təhsil müəssisəsinin onlar tərəfindən müəyyən edilmiş standarta uyğun olub-olmamasına cavab almaq məqsədilə aparılır. Bu zaman akkreditasiya təşkilatı tələbələrin, valideynlərin, əmək bazarının üzvlərinin, təhsil cəmiyyətinin və nəhayət, dövlətin maraqlarını və hüquqlarını qoruyur. Ona görə də akkreditasiya agentlikləri Avropada, o cümlədən Almaniyada sərbəst təşkilat olsalar da, bu təşkilatların, agentliklərin fəaliyyətinə lisenziya verilməsi, onların fəaliyyətinə nəzarət dövlətin, yəni Təhsil Nazirliyinin səlahiyyətində qalır. Həmin agentliklərin fəaliyyəti üçün standartları Təhsil Nazirliyi müəyyən edir. Avropada akkreditasiya prosesi zamanı əsas rolu Avropa Universitetlər Assosiasiyası, Ali Məktəblərdə Keyfiyyətin təminatı üzrə Avropa Şəbəkəsi, Avropa Komissiyası, Avropa Milli Tələbə İttifaqı və s. kimi  təşkilatlar oynayır. Amerikada isə əsas rol universitetin daxilində  olan sərbəst özünüqiymətləndirmə təşkilatlarına məxsusdur.

Beləliklə, təhsil sistemi mərkəzləşmiş qaydada idarə olunan ölkələrdə qiymətləndirmə və akkreditasiya prosesinə nəzarət dövlət orqanları tərəfindən, digər hallarda isə bu məsələ universitetlərin daxilində fəaliyyət göstərən təşkilatlar və ya sərbəst ekspertlər qrupu tərəfindən həyata keçirilir.

Bu  prinsipə uyğun olaraq Amerika sistemində özünüqiymətləndirmə daha çox inkişaf etmişdir. Ümumilikdə ştatların administrasiyası tərəfindən universitetlərin tədris prosesinə nəzarət mexanizmi zəifdir. Buna baxmayaraq, Amerika ali məktəbləri təhsil sistemində keyfiyyətin artırılması üçün özünüqiymətləndirmə metodundan səmərəli istifadə edirlər. Son illər bir sıra Avropa ölkələrində də özünüqiymətləndirmə metodikası inkişaf etməkdədir. Məsələn, belə ölkələrdən biri olaraq Norveçi göstərmək olar. Norveçdə son onilliklərdə öz təhsil proqramlarını qiymətləndirən universitetlərin sayı əsaslı şəkildə artmışdır.

Ekspertlərin qiymətləndirməsinə gəldikdə isə ABŞ-da müxtəlif peşələr üzrə təşkil edilmiş assosiasiyalardan universitetlərin təhsil proqramlarının qiymətləndirilməsi praktikasından geniş istifadə olunur. Avropada belə assosiasiyalar bir qədər sonralar yaradılmağa başlamışdır, lakin hazırda onların sayı kifayət qədərdir və onlar da ayrı-ayrı universitetlərin proqramlarının qiymətləndirilməsində yaxından iştirak edirlər. Həmin assosiasiyalarda uyğun sahənin görkəmli mütəxəssisləri təmsil olunurlar ki, həmin şəxslər də öz peşələrinin prestijini qorumaq üçün qiymətləndirmə zamanı maksimum dərəcədə obyektivlik və tələbkarlıq göstərirlər.

Göründüyü kimi, ümumiləşdirmə aparsaq, Amerika təhsil sistemində ali təhsil proqramlarının qiymətləndirilməsi əsasən professional ekspertlər tərəfindən özünüqiymətləndirmə yolu ilə aparılırsa, Avropa təhsil sistemində isə bu məqsədlə yaradılmış agentliklər tərəfindən aparılır. Məsələn, Qiymətləndirmə üzrə Fransa Milli Komitəsi (Comite Nationale d’Evaluation), İsveç Ali Təhsil Agentliyi (National Agency for Higher Education (Hogskoleverket), Almaniya Elmi Şurası (Wissenschaftsrat),  Ali Təhsilin Qiymətləndirilməsi üzrə Finlandiya Şurası (Finnish Higher Education Evaluation Council) təşkilatları tərəfindən həyata keçirilir.

Sürətlə qloballaşan dünyada Azərbaycan təhsil sisteminin Avropa təhsil sisteminə inteqrasiya prosesi labüddür. Ölkəmizdə təhsil islahatları milli mənafelər nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir. Təlim məsələlərində (ayrı-ayrı fənlərin tədrisinin plan və proqramlarında, yeni metodların yaradılmasında) inkişaf etmiş ölkələrin əldə etdikləri müsbət təcrübə müəyyən araşdırmalardan sonra ölkəmizin təhsil sisteminə tətbiq olunmalıdır. Ali təhsil müəssisələrində milli özünüdərk və dövlətçilik prinsiplərinin aşılanması ön plana çəkilməlidir. Bu kontekstdən yanaşmaqla Azərbaycan Texniki Universiteti də Avropada mövcud olan akkreditasiya prosesini öyrənmək, xüsusilə, qiymətləndirmə və keyfiyyətin təminatı üçün metodik hazırlığı artırmaq, tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, optimal biliyin verilməsi imkanlarını axtarmaq üçün beynəlxalq proqramlarda iştirakı prioritet hesab etmişdir. Odur ki, 2001-ci ildən başlayaraq AzTU TEMPUS proqramı çərçivəsində layihələrdə aktiv tərəfdaşlardan birinə çevrilmişdir. 

AzTU-da bir sıra ixtisasların beynəlxalq akkreditasiyasına aparan yol 

Azərbaycan Texniki Universiteti ölkəmizin digər tərəfdaş universitetlərilə birgə 2001-ci ildən indiyədək 4 TEMPUS layihəsi həyata keçirmişdir. Bu layihələrin yerinə yetirilməsində əsas məqsəd Azərbaycanda mühəndis hazırlığının Avropa təhsil sisteminə inteqrasiyası və tədris prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsindən ibarət olmuşdur.  

Avropa Birliyi Təhsil və Mədəniyyət üzrə Komissiyasının verdiyi ilkin layihələrdən biri 2001-2003-cü illərdə Azərbaycan Texniki Universitetində yerinə yetirilmişdir. Bu layihə Almaniyanın Köln və Hollandiyanın Heerlen Tətbiqi Elmlər universitetləri ilə birgə həyata keçirilmişdir. Layihə AzTU-da “Elektrotexnika fakültəsində tədrisin müasirləşdirilməsi” olmuşdur. Bu layihə çərçivəsində bir sıra ixtisasların tədris metodiki materialları Avropa təhsil sisteminə, xüsusilə Almaniya təhsil sisteminə uyğunlaşdırılmış və 3 yeni  bakalavr və magistr ixtisasının “Elektroenergetika”, “Avtomatika və informasiya texnikası” və “Avtomobillərin elektrik və elektron avadanlıqları” ixtisasları üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilmişdir.

Bu məqsədlə Azərbaycan Texniki Universitetində TEMPUS Bürosu Mərkəzi yaradılmışdır. Layihənin yerinə yetrilməsi dövründə 20-dək əməkdaş Almaniyanın Köln və Hollandiyanın Heerlen Tətbiqi Elmlər universitetlərində təcrübə mübadiləsində olmuşlar. Eyni zamanda həmin universitetlərin təcrübəli professorları AzTU-da müasir laboratoriyaların qurulmasında və tədris prosesinin optimallaşdırılmasında yaxından iştirak etmişlər. Birgə hazırlanan tədris planları Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir. 2002-2013-cü illərdə TEMPUS proqramı ilə təhsil alan 150 tələbə məzun olmuşdur.

Yuxarıda göstərilən layihələrin həyata keçirilməsi dövründə Azərbaycan Texniki Universitetində beynəlxalq konfranslar təşkil edilmişdir. Konfranslarda Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri, Almaniyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri və digər rəsmi şəxslər iştirak etmişlər.  Əldə olunan nəticələr və qarşıda duran perspektiv planlar müzakirə edilmişdir. Avropa Komissiyasının monitorinq qrupu bu layihələrdə görülmüş işləri müsbət qiymətləndirmiş və alınmış nəticələrin Azərbaycanın digər ali məktəblərində tətbiq olunmasını tövsiyə etmişdir.

Hazırda Azərbaycan Texniki Universitetində yerinə yetirilən TEMPUS layihəsi üzrə bakalavr səviyyəsində 2 ixtisasda 60 bakalavr və 4 magistrant təhsil alır. Layihənin yerinə yetirilməsi zamanı tələbələrin təhsili üçün tədris planlarının optimallaşdırılması; praktiki məşğələlərin, kurs və layihə işlərinin təkmilləşdirilməsi; laboratoriya avadanlıqları ilə təchizat; tədris planlarına uyğun olaraq akkreditasiyanın şərtlərinə cavab verən formada modul kitabları və s. işlənib hazırlanmışdır.

Sonuncu layihə üzrə 2013-2014-cü tədris ilində aparılan tələbə qəbulu zamanı yüksək nəticələr əldə olunmuşdur. Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi ixtisasları üzrə 15 tələbə daxil olmuş, onların universitetə qəbul balları 400-494 bal həddində olmuşdur. “Elektroenergetika mühəndisliyi” ixtisasına da 15 nəfər tələbə qəbul olunmuşdur və qəbul balı 370 - 411 bal həddində olmuşdur. Bu qruplarda dərs aparan müəllimlər əsasən əvvəlcə TEMPUS layihəsində iştirak etmiş təcrübəli müəllimlər arasından seçilmişdir və daim diqqət mərkəzində olmuşlar.

Hazırda yerinə yetirilən TEMPUS proqramının əvvəlki layihələrdən əsas fərqi ondan ibarət  olmuşdur ki, bu layihədə bakalavr səviyyəsində “Proseslərin avtomatlaşdırılması” və “Elektroenergetika mühəndisliyi”, magistr səviyyəsində “Proseslərin avtomatlaşdırılması” və “Elektrik mühəndisliyi” ixtisaslarının akkreditasiyasının həyata keçirilməsi üçün lazımi işlər görülmüş və nəticədə bu proses uğurla başa çatdırılmışdır. Bundan ötrü  hər üç universitetdə Avropa ali məktəbləri üçün vacib əhəmiyyət kəsb edən Qiymətləndirmə və Keyfiyyət menecmenti üzrə mərkəzlər yaradılmışdır. Bu mərkəzlərin hər 3 universitetdən olan rəhbərləri Köln Tətbiqi Elmlər və Varşava Texnologiya universitetlərində lazımi proqram təminatını öyrənməklə universitetlərdə həmin qiymətləndirmə mərkəzlərini qurmuş və tətbiq etmişlər. Akkreditasiyanın keçirilməsi zamanı bu parametr xüsusi diqqət mərkəzində olmuşdur. Avropada akkreditasiyanın keçirilməsi sahəsində nüfuzlu təşkilat olan ASİİN-in əməkdaşları AzTU, ADNSU, SDU-nun əməkdaşları üçün Vork-Shoplar təşkil etmişdir. Nəhayət, bu il mart ayının 30-dan aprelin 2-nə qədər ASİİN-in təşkil etdiyi səlahiyyətli akkreditasiya komissiyası universitetlərdə olmuş və akkrediyasiya prosesini aparmışdır. Akkreditasiya yüksək tələbkarlıqla, konstruktiv müzakirələr şəraitində keçmişdir. Sözsüz ki, bu proses bir və ya bir neçə gündə deyil, tədris prosesinin ilkin mərhələsindən başlanmışdır və son mərhələdə avropalı ekspertlər görülən işlərin və alınan nəticələrin qiymətləndirilməsini həyata keçirmişlər. Layihənin tərəfdaşı olan Avropa akkreditasiya təşkilatı ASİİN tərəfindən Azərbaycan Texniki Universitetində üç tərəfdaş ali məktəbin əlaqələndirici şəxsləri, ixtisas rəhbərləri və qiymətləndirmə və keyfiyyətə təminat üzrə məsul şəxslər üçün “Tədrisdə keyfiyyətin təminatı“ mövzusunda seminar keçirilmişdir. Bütün bu tədbirlər Azərbaycan Texniki Universitetinin  göstərilən ixtisaslarının beynəlxalq akkreditasiyadan uğurla keçərək müvafiq beynəlxalq sertifikat almasına şərait yaratmışdır.

Azərbaycan Texniki Universitetində 23 sentyabr 2015-ci il tarixdə 2013-cü ildən başlayan növbəti TEMPUS layihəsinin uğurla başa çatması ilə əlaqədar olaraq tərəfdaş təşkilatlarla - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ADNSU, SDU, Almaniyanın Köln Texniki Universiteti, Avstriyanın Qraç Universiteti, Varşava Texnologiya Universiteti, akkreditasiya agentliyi ASİİN-lə birgə beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin müavini Ceyhun Bayramov konfransda çıxış edərək bildirmişdir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf  Konsepsiyası və “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” kimi proqram sənədlərində Azərbaycan təhsilinin dünya və Avropa təhsil məkanına inteqrasiyasının gücləndirilməsi, təhsil standartlarının unifikasiyası və Bolonya prosesinin dərinləşdirilməsi ilə yanaşı, Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsi, onların təhsil sahəsində həyata keçirilən beynəlxalq proqramlara cəlb olunması mühüm yer tutur. Avropa İttifaqının nümayəndə heyətinin rəhbəri xanım Malena Mard, Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfirinin müavini Schoenfeld, layihənin koordinatoru, Köln Texniki Universitetinin professoru Reza Talebi-Dəryani, Azərbaycanda “Erasmus+proqramlar” ofisinin rəhbəri Pərviz Bağırov konfransda çıxış edərək Azərbaycan Respublikası ali məktəblərində Avropa Komissiyasının TEMPUS layihəsi ilə bağlı görülmüş işlərin əhəmiyyətindən danışmışlar. Köln Texniki Universitetinin sabiq prezidenti, professor Joachim Metsner çıxışında AzTU ilə Köln Texniki Universiteti arasındakı uzunmüddətli səmərəli əməkdaşlıqdan danışaraq, bu əməkdaşlıqda xüsusi xidmətlərini nəzərə alaraq və  Avropa Komissiyasının TEMPUS layihəsinin həyata keçirilməsi istiqamətində göstərdiyi xidmətlərə görə Azərbaycan Texniki Universitetinin rektoru, professor Havar Məmmədova təmsil etdiyi Köln Texniki Universitetinin Senatı tərəfindən təsis edilmiş Qızıl Xatirə Medalını təqdim etmişdir. 

AzTU-da beynəlxalq akkreditasiyanın nəticələri və gələcək gözləntilər 

Bəzi ixtisasların beynəlxalq akkreditasiyadan keçməsi bizə nə vəd edir? Aydındır ki, bu prosesin aparılması AzTU-nun bu işə məsul əməkdaşlarının lazımi bilik və bacarıqlar qazanmasına şərait yaratmışdır. Akkreditasiyanın uğurla başa çatdırılması üçün universitetlərdə qiymətləndirmə və keyfiyyətin təminatı üzrə mərkəzlər fəaliyyət göstərmişdir ki, bu Azərbaycan ali təhsil sistemi üçün, bir növ, yeni bir yanaşma idi. Akkreditasiya komissiyası bu sistemin AzTU-da çox yaxşı səviyyədə təşkil edildiyini bildirmişdir. Digər vacib məqamlardan biri qiymətləndirmə və keyfiyyətin təminatı prosesində əsas komponent olaraq tələbələrin təhsilin aparılma keyfiyyətinə birbaşa qiymət vermə imkanlarının olmasından ibarətdir. Bu proses universitetin həmin mərkəzi tərəfindən tələbə nümayəndələri ilə birgə anonim olaraq aparılmış və Köln Texniki Universitetində fəaliyyət göstərən mərkəzə birbaşa bağlanmaqla nəticələr emal olunmuşdur. Nəticələri aşağı olan təhsilverənlərin nə üçün belə nəticələr göstərməsinin nəticələri müzakirə olunmuşdur. Bütün bunlar tələbə və müəllimlərin qarşılıqlı olaraq bir-birlərinə yaxşı mənada nəzarətinə və münasibətlərin sağlam aspektdə qurulmasına imkan yaradacaq amil hesab edilə bilər.

Ənənəvi olaraq biz belə düşünürük ki, qiymətləndirmə dedikdə, yalnız tələbənin biliyinin qiymətləndirilməsi başa düşülürsə, bu sistemdə isə təhsilalanların, yəni tələbələrin həm müəllimin, həm də tədris prosesində metodiki indikatorların tələbələr tərəfindən qiymətləndirilməsi ön plana çıxır. Sual oluna bilər ki, nə üçün bu məsələdə tələbələrə daha çox üstünlük verilir? Avropa, xüsusilə, Almaniya ali məktəblərində belə hesab edirlər ki, əmək bazarının ən maraqlı tərəfi tələbə kontingentidir. Odur ki, əmək bazarının daha çox nəyə tələbi varsa, onu tələbə daha dərindən öyrənir və onu tədris prosesi zamanı qazanmağa çalışır. Bu mənada tələbə amili ön plana keçir.  Təsadüfi deyil ki, industrial cəmiyyət üçün əsas nəzarətetmə və qiymətləndirmə missiyası pedaqoqlar tərəfindən yerinə yetirilirdisə, postindustrial  cəmiyyət üçün  nəzarət və qiymətləndirmə öyrənənlərin özününəzarət və özünüqiymətləndirmə yolu ilə həyata keçirilməsi vurğulanır.

Belə beynəlxalq layihələrdə iştirak və akkreditasiyanın keçirilməsi bizə mühəndis kadrların hazırlığında, keyfiyyətin təmin olunmasında innovativ təlim texnologiyalarının tətbiqi üçün yeni imkanlar yaradacaqdır. Bütün bunlar sübut edir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyevin iqtisadi kapitalın insan kapitalına çevrilməsi ilə bilik iqtisadiyyatının yaradılması istiqamətində apardığı siyasətə uyğun olaraq son zamanlar ali təhsil sahəsində Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən islahatlar öz müsbət bəhrəsini verəcəkdir. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsi, peşə ixtisası təhsilinin və regionlarda təhsilin  inkişafı üçün atılan addımlar, müəllim peşəsinin nüfuzunun artırılması istiqamətində həyata keçirilən layihələr sübut edir ki, təhsil sferası Azərbaycanın strateji platformasıdır. Bu strateji platformanın həyata keçirilməsində biz ali təhsil ictimaiyyətinin üzvləri olaraq əlimizdən gələni əsirgəməməliyik.

 
 
 
Səhifənin başına qalx "Xəbərlər" bölməsinə get Nömrənin müdəricatına dön Səhifənin başına qalx
 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

700 BAL TOPLAYANLAR

 
 
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov