Müasir  dövrdə  insanların  yiyələnməli  olduğu  bir  çox  bacarıqlar  var. Bu  bacarıqlardan  biri  XXI  əsrdə  xarici  dildə ünsiyyət kompetensiyasıdır. Bu bacarıq dillərdən adekvat və səmərəli istifadə bacarığını əks etdirir. Azərbaycan dünya ölkələri ilə ictimai həyatın bütün sahələrində səmərəli əməkdaşlıq edən bir ölkədir. Məhz buna görə başqa fəaliyyətlərlə yanaşı, bir və ya iki xarici dildə ünsiyyət qurmağı, əlaqə saxlamağı bacaran şəxsiyyətin formalaşdırılması müasir məktəbin vəzifələrindən biridir.

 

Müasir dövrdə qloballaşma prosesinin və inteqrasiya meyillərinin getdikcə sürətləndiyi ictimai-siyasi, sosial-mədəni sahələrdə baş verən mühüm keyfiyyət dəyişiklikləri kommunikasiya vasitələrindən istifadə etməklə, şagirdlərin kommunikativ bacarıqlarının yüksək səviyyədə inkişafını tələb edir.

 

Bu səbəbdən də tədris fənni kimi xarici dilin statusu daha da artır və o Milli Kurikulumda ümumtəhsil məktəbləri üçün müəyyənləşdirilmiş fənlər arasında özünəməxsus yer tutur.

 

Xarici dilə yiyələnmək hər bir insana beynəlxalq arenaya çıxaraq öz xalqının milli-mənəvi dəyərlərini, qazandığı nailiyyətlərini başqalarına çatdırmaq, onlarla həmin dildə fikir və təcrübə mübadiləsi aparmaq imkanı verir. Xarici dilin öyrənilməsi şagirddə ünsiyyət və kommunikasiya əlaqələrini genişləndirir. Xarici dilə yiyələnməklə hər bir kəsin dünyaya yeni baxışı formalaşır. Müxtəlif xalqların və dövlətlərin ictimai-siyasi, iqtisadi, elmi-mədəni həyatı haqqında biliklər əldə etməklə yanaşı, xarici ölkələrin müxtəlif sahələrdə qazandığı təcrübələrlə tanış olaraq öyrənmək imkanı əldə edilir.

 

XXI əsrin bu bacarığı insanlara iş və karyera imkanlarının genişlənməsinə təkan verir. Xarici dilə yiyələnməklə şagirdlərdə başqa xalqların dil və mədəniyyətinə, milli-mənəvi  dəyərlərinə hörmət hissi, tolerantlıq formalaşdırılır.

 

Bəs  məktəblərdə  xarici  dilin  səmərəli  tədrisini  qurmaq  üçün  nələr  etməliyik?

 

Bildiyimiz  kimi,  xarici  dil  ibtidai  siniflərdən  tədris  olunmağa  başlayır. Bunun  üçün  biz  müəllimlər  ilk  öncə  xarici  dilin  tədrisinin  səmərəli  olmasını  təşkil  etməliyik.

 

Müəllimlər  və  kiçikyaşlı  şagirdlər  arasında  qarşılıqlı  ünsiyyət, əyləncəli  təlim  mühiti,  fənlərin  bir – birinə  inteqrasiyası, uşaqlar  arasında  yarışlar, rollu  oyunlar  təşkil  etməklə  nail  ola  bilərik. İbtidai  sinif  fənn  kurikulumlarında  məzmun  xətləri  üzrə  fransız  dilinin  daha  çox  danışıqda, dinləyib – anlamada  qazanılması  məqsəd  kimi  qarşıya  qoyulur. Xarici  dilin  fənlərə  inteqrasiya  edilərək  tədris  olunması  yeni  fənn  kurikulumlarının  tətbiqində  əsas  yer  tutur. İnteqrativ  dərslər  şagirdlərdə  marağı  daha  da  artırır. Mahnı  və  fiziki  hərəkətlərlə  öyrədilən  yeni  sözlər  şagirdlər  tərəfindən  xüsusi  maraqla  qarşılanır. Xarici  dil  tədrisi  üçün  hər  bir  müəllim  müxtəlif  metodlardan  müxtəlif  vebsaytlardan, dinləmə  qurğusundan,  əyani  vəsaitlərdən  istifadə  edərək  dərsini  keçməlidir.  

 

Oyun  şəklində  təşkil  olunan  dərslər  şagirdlərin  idrakı  və  nitq  inkişafına  əhəmiyyətli  şəkildə  təsir  edir. Dərslərin  oyunlarla  tədrisi  uşaqlarda  yaradıcılıq  qabiliyyətinin  inkişafına  təsir  göstərir. Oyun  vasitəsilə təşkil  olunan  dərslər  uşaqlarda  özünəinam  hissinin  güclənməsində  əhəmiyyətli  rol  oynayır.

 

“Sehirli  çarx” adlı  əyani  vəsaitlə  şagirdlər  arasında  öyrənilmiş  sözlərin  yarışları  təşkil  olunur. “ Meyvə  adları” , “Məktəb  ləvazimatları”, “Ev  əşyaları” ,

“ Ev  heyvanları”,  “ Vəhşi  heyvanlar”  və. s  kimi  adları  bildirən  sözlərdən  ibarət  oyunlar  təşkil  edilir. Bu, şagirdlərin  lüğət  ehtiyatının  zənginləşməsinə, təkmilləşməsinə  təkan  verir.

        

Dinləyib – anlama  nitq  fəaliyyətinin  digər  növləri  ilə  sıx  bağlı  olub  danışma  üçün  zəmin  yaradır. Ümumiyyətlə, dilnləyib - anlama  xarici  dilin  öyrənilməsində  mühüm  yer  tutur.  

 

Verilmiş  şəkil  üzrə  şagirdlərdə  müşahidə  etmə  bacarığı, söz  ehtiyatı, cümlə  qurmaq  bacarığı  formalaşır. Şagirdlər  gördükləri  şəkli  müşahidə  edib, öz  lüğət  ehtiyatlarından  istifadə  edərək  fikirlərini  bildirirlər. Bununla  şagirdlərdə  danışma  bacarığının  formalaşmasına  kömək  etmiş  və   bəzən  verilən  şəkil  üzrə  sualları  cavablandıraraq  kiçik  dialoq  yaratmış  oluruq.

 

Bəli, biz  xarici  dil  müəllimləri  dərslərimizi  bizə  verilən  təlimin  məzmunu  üzrə  təşkil  edəriksə,  müasir  dövrdə xarici  dildə insanın  yiyələnməli  olduğu ünsiyyət  kompetensiyasına  imza  atar,  şagirdlərimizin  də  bu  kompetensiyanı  qazanmasına  yardımçı  ola bilərik.

 

 

Elnarə ABBASOVA,

Biləsuvar şəhər Ə.Eynullayev adına 4 nömrəli tam orta məktəbin İbtidai siniflər üzrə direktor müavini